כללי

 1. התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר לרישום ולהשתתפות בקורסים המקוונים בהנחיית גב' נירית לדרמן, ע.פ. 037996410 (להלן: "המרצה").
 2. ההרשמה וההשתתפות הינה בכפוף לתנאי התקנון. הרשמה מהווה ביטוי להסכמתך לתנאי התקנון.
 3. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימלי של 3 משתתפים, מספר זה עשוי להשתנות לגבי כל קורס בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המרצה.
 4. מספר המקומות המקסימלי בכל קורס מוגבל למאה. הרישום לקורס הינו על בסיס כל הקודם זוכה.
 5. מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטתה הבלעדית של המרצה, כפי שיפורסמו מעת לעת בדפי ההרשמה הרלוונטיים.
 6. .המרצה רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.

רישום לקורס

 1. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.
 2. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום וכן המחיר מפורטים בדף הנחיתה הרלוונטי לקורס לצד טופס ההרשמה.
 3. .למרצה תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס, אם יש לה יסוד סביר להניח שהשתתפותו של אותו אדם תפגע בהתנהלות התקינה של הקורס.
 4. למרצה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.

ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

 1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך למרצה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י המרצה. הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.
 2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 11 לעיל.
 3. מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המרצה.
 4. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס.
 1. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בכל מועד מאוחר מהמועדים שצוינו בסעיף 14 לעיל, אך לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את הלקוח בהחזר כספי של %50 מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.
 2. לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים הקורס, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט במקרים המפורטים להלן:
  1. הודעת ביטול שתתבצע בתוך 24 שעות ממועד השיעור הראשון תזכה את הלקוח בהחזר כספי של %50 מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.
  2. בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המרצה.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י המרצה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.
 2. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהמרצה במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע"י המרצה ומידע אודות שאר המשתתפים בקורס.
 3. לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת הלימודים בקורס" הינו מועד תחילת השיעור הראשון בקורס, גם אם מלכתחילה אמור היה הקורס להיפתח במועד מוקדם יותר.

קניין רוחני

 1. יובהר, כי המרצה הינה בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס ואת שם הקורס.
 2. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כלחלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרצה.
 3. השימוש בחומרים שנמסרו ע"י המרצה במהלך הקורס הינם לשימושם האישי של המשתתפים ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.

רשימת דיוור

 1. ההצטרפות לקורס משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של המרצה, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.

אחריות

 1. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע"פ מיטב הבנתה, ידיעותיה וניסיונה של המרצה. המרצה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.
 2. תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ משפחתי, זוגי, רגשי, פסיכולוגי, רפואי או אחר, ואינם מחליפים ייעוץ אישי המתבסס על היכרות מעמיקה עם הנתונים הפרטניים של המשתתף ומותאם לצרכיו ואופיו.
 3. המרצה אינה מתחייבת מה יהיו תוצאות ההשתתפות בקורס עבור המשתתפים, לרבות שיפור במצב הרגשי, רכישת יכולות חדשות וכיוצ"ב. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המרצה בין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום הקורס או לאחריו.
 4. הקורסים מיועדים לבגירים בני 18 ומעלה. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו והמרצה שומרת על זכותה למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותה כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לו.
 5. בכל מקרה המרצה לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר ששולם ע"י הלקוח.

פרטיות

 1. המרצה תשמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.
 2. הודעות ועדכונים מהמרצה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת הפייסבוק הייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפי הקורס בלבד ו/או בכל דרך אחרת שתיבחר המרצה לפי שיקול דעתה.
 3. השתתפות פעילה בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצת הפייסבוק של הקורס תתקבל בברכה, אך היא נעשית בידיעת המשתתף ובהסכמתו לכך שתכנים אלו יהיו פומביים, ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד המרצה בקשר לחשיפת תכנים אלו.
 4. השיעורים בקורס מוקלטים והמרצה שומרת על זכותה לעשות בהם בכל עת שימוש פרסומי לצרכיה שלה.

הדין החל

 1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.
 2. כל השתהות או הימנעות של המרצה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.
דילוג לתוכן